Samenwerking Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen met de ISD voor de Kempengemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel- De Mierden.

Vanaf 1 januari 2018 gaan Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen (Leergeld) op een andere manier samenwerken met de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen (ISD) voor de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel Reusel- De Mierden. Leergeld gaat de ISD helpen met het bereiken van de kinderen van 0 tot 18 jaar. In dit artikel lichten we toe hoe deze samenwerking eruit gaat zien en wat er wel en niet verandert. De eerste verandering die uit deze samenwerking voortvloeit, is dat de gemeente Bergeijk vanaf 1 januari 2018 deel uitmaakt van het werkgebied van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. De grootste verandering is dat alle aanvragen, die in 2017 nog bij de ISD werden ingediend, vanaf 1 januari kunnen worden ingediend bij Leergeld. Verder in het artikel lichten we de werkwijze toe.

Aanleiding

De samenwerking tussen Leergeld en de gemeenten is tot stand gekomen doordat de landelijke overheid met de Klijnsma-gelden de lokale overheden een uitdagende opdracht heeft gegeven. Deze opdracht is het verstrekken van ondersteuning in natura in plaats van in geld. Leergeld heeft in het helpen in natura een methode waarvan in de afgelopen jaren is bewezen dat deze succesvol is.

Leergeld komt altijd zelf bij het gezin kijken op welke manier zij het beste kan helpen. Hierdoor is voor een gezin de drempel om hulp te vragen veel lager dan wanneer men met alle documentatie naar de gemeente moet. Daarbij is de insteek van Leergeld altijd positief. Leergeld gaat niet op zoek naar redenen om de aanvraag af te wijzen maar kijkt hoe zij kan helpen. Dit is de reden dat de Kempengemeenten Leergeld hebben gevraagd om met hen samen te werken. Het doel van deze samenwerking is alle kinderen van 0 tot 18 jaar, die vanwege de financiële omstandigheden van hun ouders de hulp nodig hebben, zo goed mogelijk te bereiken.

Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid

Leergeld blijft een onafhankelijke organisatie die, in haar doelstelling om alle kinderen mee te laten doen, haar eigen beslissingen neemt. Daarbij hoort ook dat Leergeld blijft drijven op de belangrijke kurk die de donateurs van de stichting vormen. Daarom onderhoudt Leergeld nauw contact met de bedrijven in de regio en is zij aanwezig op de evenementen die in de regio plaatsvinden. Leergeld doet daarmee een beroep op de samenleving om in geld en in hulp een bijdrage te leveren aan haar doelstellingen.

De verantwoordelijkheid voor het minimabeleid van de gemeenten blijft nadrukkelijk bij de wethouders van de betreffende gemeenten liggen. Daarom spreken we nadrukkelijk van een samenwerking waarbij Leergeld is gevraagd om een helpende rol te vervullen in het uitvoeren van een gedeelte van dat minimabeleid. Het gaat daarbij om het gedeelte van het minimabeleid dat aansluit op de doelstelling van Leergeld. Die doelstelling is dat Leergeld kinderen helpt om zichzelf te kunnen ontplooien wanneer de ouders daar financieel niet volledig voor kunnen zorgen.

Gemeente Bergeijk

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen was tot nu toe actief voor de bewoners van de gemeenten Veldhoven, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. Daar komt vanaf 1 januari 2018 de gemeente Bergeijk bij.

Ontwikkelen van talent van kinderen van 0 tot 18 jaar

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Het gaat erom dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit is de reden dat Leergeld bestaat en het is ook de reden dat Leergeld ingaat op het verzoek van de gemeenten om hierin samen te werken. De Kempengemeenten hebben de keuze gemaakt zich aan te sluiten bij deze doelstelling van Leergeld. Daarbij streven beide partijen ernaar alle kinderen in de doelgroep te bereiken. Tot nu toe werkte Leergeld voor kinderen tussen 4 en 18 jaar. In het licht van de samenwerking met de ISD van de Kempengemeenten gaat Leergeld werken voor alle kinderen van
0 tot 18 jaar.

De samenwerking en de aanpak

Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle aanvragen, die voorheen bij de ISD werden ingediend en die betrekking hebben op de doelgroep van kinderen tot 18 jaar, worden ingediend bij Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Na het ontvangen van een aanvraag plannen de Intermediairs van Leergeld een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek inventariseren zij wat er in een gezin nodig is om de kinderen volwaardig mee te kunnen laten doen aan school en sociale activiteiten. De intermediair verwijst ook naar andere ondersteunende voorzieningen, als die er zijn. De intermediair legt de aanvraag voor aan de coördinator en deze beslist of de aanvraag wordt toegewezen.
In iedere gemeente werken een aantal intermediairs en een coördinator.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via www.leergeldveldhovendekempen.nl

Wanneer u signaleert dat een kind vanwege financiële redenen niet mee kan doen, dan kunt u helpen door de ouders te verwijzen naar Leergeld. Op deze manier kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan de doelstelling van Leergeld en de Kempengemeenten om alle kinderen mee te laten doen.