“Inzetten op kinderen”

Op 13 februari draagt Wil van Egmond de voorzittershamer van Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen over aan Angela van Gerwen. Daarmee eindigt een periode van opbouw en professionalisering. Daarvoor in de plaats komt een termijn waarin voortbouwen en versteviging van de Leergeldorganisatie centraal staan. Leergeld staat of valt met vertrouwen. Dat vertrouwen ben je snel kwijt als het werk niet goed en niet op transparante wijze wordt uitgevoerd. Dat is de eenduidige boodschap van de gaande en de komende voorzitter.

Angela van Gerwen en Wil van Egmond

Wil van Egmond neemt dus afscheid. Waarom? “Als je te lang op dezelfde post zit, zak je toch wat in. Dit werk is geen vrijetijdsbesteding maar vrijwilligerswerk dat op professionele wijze wordt uitgevoerd.”

Wil was 8 jaar verbonden aan de stichting. Met een sterk zakelijk gekleurde achtergrond wijzigde hij het karakter van ‘goededoelenorganisatie’ in een bedrijfsmatig opgezette stichting. Al in korte tijd groeide Leergeld op tot een volwassen partner in welzijnswerk voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel de Mierden en Veldhoven.

Angela: “Je wil niet dat wethouders met hun subsidies invloed kopen. De gemeenten hebben ons nodig omdat zij via ons de doelgroep kunnen bereiken. Daarvoor krijgen wij subsidie. Dat neemt niet weg dat we als Leergeld ons werk moeten doen zoals wij denken dat het moet. Die werkwijze is niet als die van de meeste gemeenten. De gemeente moet armoede waar mogelijk voorkomen. Wij kunnen geen armoede wegnemen. Wat wij bieden is steun aan kinderen die daardoor kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten. De verantwoordelijkheid voor het bestrijden van armoede ligt bij de lokale overheid. Naast de gemeentelijke subsidie hebben we eigen inkomsten. Denk aan donaties, acties en meer. We kunnen per gemeente meer uitgeven dan de gemeente subsidieert. Daarmee zijn we geen uitvoerend orgaan van de gemeente en dat wil je ook niet zijn.”

Professionaliteit

Waarom wordt iemand vrijwilliger? Dat kan veel redenen hebben. Nuttigheid is er een van, of werken in een groep. Beide redenen zijn heel goed. Maar wat niet? ‘Bezigheidstherapie’. Angela: “Het is hier werken met je handen en je hoofd. We pakken alles professioneel aan, met een goede organisatie en duidelijke afbakening van de taken. In het bestuur zit voor elke gemeente een bestuurder. De basis is de pool van intermediairs die gemeente-overstijgend is. Zo komen we tegemoet aan de vaak gewenste anonimiteit van de aanvrager. Verder is het werk sterk lokaal georiënteerd. We zijn zichtbaar op scholen. Wij komen makkelijker achter de voordeur. We zijn laagdrempelig, raken sneller in een persoonlijk gesprek dan een ambtenaar. Bij ons vindt de aanvrager continuïteit, stabiliteit.”  Wij hebben dus professionele vrijwilligers nodig? Wil: “Ik wil niet afgerekend worden op rechtmatigheid en doelmatigheid. Er is meer dan dat: de menselijke maat. Onze vrijwilligers staan open in het leven, hebben levenservaring en denken als weldenkende ouder in het gezin. Onze intermediairs zitten aan de keukentafel en kunnen interpreteren wat zij horen. De aanvragen en gesprekken worden besproken in de vergadering van coördinatoren. De coördinator neemt de uiteindelijke beslissing, zoals het een goed huisvader betaamt.  Er wordt heel veel geld rondgepompt in de welzijnssector, maar niemand kijkt naar het geheel, het totale plaatje per geval. Dat doen wij wel. Dáár ligt het onderscheid”.

Leergeld

De hulp van Leergeld is laagdrempelig. In Veldhoven heeft de stichting een naamsbekendheid in de doelgroep van 45%. Dat is hoog. Communicatie is belangrijk om die bekendheid hoog te houden en eigen inkomen te werven. Inkomen die onafhankelijkheid borgt. Toch ligt daar niet de kerntaak voor de nieuwe voorzitter. Angela: “Voorheen werkte ik voor Bureau Sociaal Raadslieden. BSR richt zich vooral op volwassenen. Kinderen spreken mij meer aan.  Zij kunnen nauwelijks invloed uitoefenen op de omgeving waarin zij verkeren. Voor hen wil ik mij heel hard inzetten. Zij gaan leergeld betalen als wij nu niet inzetten op deze kinderen. Zij mogen niet het gevoel krijgen dat zij niet gewenst zouden zijn. Leergeld investeert in de volgende generatie. Leergeld is voorkomen dat mensen naar het BSR moeten. Je krijgt mee wat jouw ouders jou hebben meegegeven. Wij helpen de ouders hun kinderen meer mee te geven.”