Meldingen en klachten

niet van toepassing

Inleiding

 1. Doel van de interne klachtenregeling

  Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van cliënt en van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen (LgVdK). We streven ernaar om klachten van individuele cliënt en naar aller tevredenheid op te lossen. Daarnaast biedt de klachtenregeling de mogelijkheid om systematisch te werken aan kwaliteitsverbetering voor de hele organisatie.

  - Bestuur: Het bestuur van LgVdK
  - Medewerker: Een persoon als vrijwilliger betrokken bij LgVdK
  - Cliënt: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van LgVdK
  - Klacht: Is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een cliënt over de wijze waarop hij/zij is behandeld door LgVdK of door de medewerker. Het ongenoegen kan betrekking hebben op handelingen en beslissingen of op het nalaten daarvan ten aanzien van de cliënt van LgVdK
  - Klager: Een cliënt of een groep cliënten, in relatie staand tot LgVdK, die een klacht voorlegt of voorgelegd wil zien aan LgVdK
  - LgVdK: Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen gevestigd in Veldhoven.

Uitgangspunten

 1. Indiening van de klacht

  • Klachten en bezwaren worden positief benaderd.
  • Een klacht kan ingediend worden door: de cliënt of natuurlijke personen die door de cliënt zijn gemachtigd.
  • Klachten over personen worden zorgvuldig opgesteld.
  • De regels voor het indienen van klachten zijn eenvoudig en laagdrempelig.
  • Klachten die het bestuur afhandelt, worden geregistreerd.
 2. Klacht over een aanvraag

  Als je niet tevreden bent over de afhandeling van een aanvraag kunt je hierover contact opnemen met de coördinator van de Stichting. Er zal dan binnen 2 weken met jou contact worden opgenomen voor het maken van een afspraak met als doel het knelpunt te bespreken en te proberen om samen tot een oplossing te komen.

  Bent je het na het contact met de coördinator nog steeds niet eens met de beslissing op uw aanvraag, stuur dan een schriftelijke melding met een duidelijke uitleg van jouw bezwaren naar het bestuur van de Stichting.

 3. Klacht over bejegening

  Heb je een klacht over de wijze waarop je bent behandeld door een intermediair van de Stichting kunt je dit melden bij de coördinator via mail. Er zal dan binnen 2 weken met jou contact worden opgenomen voor het maken van een afspraak met als doel het knelpunt te bespreken en te proberen om samen tot een oplossing te komen. De klacht dient betrekking te hebben op een bejegening of kwestie die niet langer dan 1 jaar geleden is.

  Ben je het na het contact met de coördinator nog steeds niet eens met de afhandeling van jouw klacht of gaat de klacht over de coördinator zelf, dan kunt je dit schriftelijk melden bij het bestuur van de Stichting.

 4. Bijstand

  De klager en degene waarover geklaagd wordt kan zich laten bijstaan of doen vertegenwoordigen door een door hem/haar/hen aan te wijzen persoon.
 5. Het verstrekken van inlichtingen

  • Het bestuur kan ter beoordeling van de klacht nadere inlichtingen inwinnen bij de klager, degene waarover geklaagd wordt, bij LgVdK alsmede aan derden. Voor het inwinnen van informatie bij derden is toestemming nodig van betrokkenen(n).
  • Het bestuur verplicht zich om alle informatie die betrekking hebben op de klacht, vertrouwelijk te behandelen en geheimhouding te verzekeren.
 6. Inzagerecht

  Zowel de klager, de betrokken medewerker en de organisatie worden in de gelegenheid gesteld alle op de klacht betrekking hebbende stukken te zien.
 7. Geheimhouding

  Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van een klachtenprocedure en daarmee beschikking krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
 8. Beslissing

  • Het bestuur stelt binnen twee maanden na indiening van de klacht, bij het bestuur, de betrokkenen schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel.
  • Als de termijn van twee maanden wordt overschreden worden de betrokkenen met reden ingelicht.
 9. Klachten en meldingen over seksuele intimidatie en ongewenst gedrag

  Het kan zijn dat je liever in vertrouwelijkheid een situatie bespreekt omdat het gaat om seksuele intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag van personen. In dat geval kunt je het beste direct contact opnemen met de voorzitter van het bestuur om uw melding of klacht te bespreken. Een dergelijke klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Ons integriteitsbeleid met de onderliggende gedragscode zijn de norm waaraan het gedrag dat jij meldt zullen toetsen. Vervolgstappen zullen altijd in overleg met jou worden gezet.

Contactgegevens

De contactgegevens van onze stichting zijn:
Coördinator: Frans Heutinck
Tel. 06 12 88 06 01
Email: frans@leergeldvdk.nl

De contactgegevens van het bestuur zijn:
Email: t.vanhulsel@leergeldvdk.nl

Hebt jij een klacht of melding over ons meld dit dan via het onderstaande formulier.


Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw