Over Stichting Leergeld

niet van toepassing

 1. Wat is Stichting Leergeld?

  De Stichting Leergeld is een landelijke organisatie met regionale afdelingen. De organisatie werkt alleen met vrijwilligers. De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI.

  De naam Leergeld is bewust gekozen. Enerzijds omdat het leren op school en het leren via deelnemen aan sociale activiteiten – goed besteed – geld kost; anderzijds omdat de samenleving duur leergeld zal moeten betalen voor kinderen die ten gevolge van armoede aan de zijlijn zijn blijven staan.

 2. Wat doet Stichting Leergeld?

  De stichting streeft ernaar schoolkinderen te laten meedoen in de maatschappij. Als er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en buitenschoolse activiteiten, kan de stichting helpen.

  Dat betekent dat kosten voor de school, of voor buitenschoolse activiteiten, zoals het lidmaatschap van een club, of kosten voor gebruik van een computer, door de stichting kunnen worden betaald. De stichting helpt kinderen/gezinnen nooit met contant geld. De kosten, (of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks aan een school, een club of aan een leverancier. Dat gebeurt pas als alle andere hulppotjes/regelingen zijn uitgeput. Pas dan kan Leergeld helpen, dus is Leergeld wel het laatste vangnet.

  De stichting onderhoudt contacten met scholen, clubs en andere instellingen zoals gemeenten.

  Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties kan Leergeld ook helpen

 3. Voor wie is Leergeld bedoeld?

  Leergeld is actief voor de bewoners van de gemeenten Veldhoven, Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden.

  De stichting werkt alleen voor kinderen tot 18 jaar.

 4. Beleidsplan Leergeld Veldhoven & De Kempen:

  Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Kinderen moeten zich ontwikkelen tot volwassenen die volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. 

  Dat is de strekking van onze doelstelling en de teneur van het beleidsplan dat ruim een maand geleden het licht zag. In de tijd is het onmogelijk om op lange termijn te plannen, de beleidsvisie zal daarom elk jaar worden geactualiseerd.

  De Stichting Leergeld Veldhoven & de Kempen is onafhankelijk en zo is ook haar werkwijze. Natuurlijk is er goede afstemming met de gemeentelijke organisaties. In ons werkgebied kennen de gemeenten subsidies toe in het kader van het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren uit gezinnen met zeer lage inkomens.

  De stichting is volledig afhankelijk van de financiële en materiële bijdragen van gemeenten, bedrijven, fondsen, landelijke en plaatselijke maatschappelijke organisaties, legaten en donaties. Partners zoals scholen, sportclubs en lokale en regionale leveranciers dragen bij door middel van kortingen op geleverde diensten en materialen. We bereiden ons voor op een toenemende vraag om ondersteuning. 

  Dat kan alleen met meer geld en intensievere samenwerking met andere hulpverleners. De stichting groeit ook en daarmee de noodzaak tot professionalisering van de organisatie.

 5. Samenwerking

  Het beleidsplan noemt 5 doelstellingen die betrekking hebben op samenwerking met de partners. 

  De stichting gaat een contactpersoon zoeken die als vast aanspreekpunt voor en met de gemeenten beleid kan helpen ontwikkelen voor de doelgroep van 0 tot 4 jaar. 

  Goede gegevens maken het mogelijk het beleid te ontwikkelen en later te evalueren. Met het Rural Data Center worden onderzoeksvragen geformuleerd waarmee doelgroepen zeer gericht worden onderzocht. Met Vluchtelingenwerk wordt gekeken welke vluchtelingen geholpen kunnen worden en op welke wijze. Samen met scholen houdt Leergeld zicht op de ontwikkelingen in het digitale onderwijs.

 6. Doelgroepen

  De stichting vertaalt meedoen vooral in samen doen op de terreinen onderwijs, sport, cultuur en welzijn. De laatste drie zijn bij uitstek gebieden waarop gezinnen het eerst bezuinigen als zij het financieel moeilijk hebben. We controleren voortdurend nut en noodzaak van de ondersteuningspakketten.
 7. Promotie en naamsbekendheid

  Leergeld gaat werken met ambassadeurs, die onze organisatie bekend maken én houden: in onze doelgroep, bij onze ondersteuners en bij alle vrijwilligers. Voor een deel zijn dat bekende leidinggevenden in uiteenlopende organisaties in ons werkgebied. Ook leerlingen zijn ambassadeurs. Bekeken wordt hoe wij hen kunnen inzetten. Los daarvan: de vrijwilligers zijn de belangrijkste ambassadeurs.
 8. Financiële werving

  Het aantal donateurs is redelijk stabiel, groeit zelfs in enige mate. Zo worden steeds vaker legaten verstrekt. De stichting stelt een beleid op voor de omgang met donaties. Tevens wordt gewerkt aan richtlijnen voort lokale en specifieke acties.
 9. Contact opnemen met Leergeld?

  Indien je ervaart dat je jouw kind niet mee kunt laten doen met schoolse- en buitenschoolse activiteiten omdat je die niet kunt betalen, neem dan contact op met Leergeld. De contactgegevens zijn te vinden onder (Contact op de website.)

  Je kunt ook een aanvraag indienen bij onze stichting (zie website Aanvraag).

 10. De intermediair?

  Nadat de aanvraag is ingediend komt een van onze intermediairs bij je langs en neemt een aantal zaken met je door. De intermediair kan je ook verwijzen naar andere ondersteunende voorzieningen die je niet bekend zijn.

 11. Coördinator?

  De coördinator zal na overleg met de intermediair beslissen of de aanvraag wel/niet wordt toegewezen en uitgevoerd.
 12. Werkgebied

  Het werkgebied van de Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen bestaat uit de volgende 5 gemeenten:

  • Veldhoven
  • Eersel met de kernen Eersel, Duizel, Steensel, Wintelre, Vessem, Knegsel
  • Bladel met de kernen Bladel, Hapert, Hoogeloon, Casteren, Netersel
  • Bergeijk met de kernen Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven, Westerhoven, ‘t Loo en Weebosch
  • Reusel-De Mierden met de kernen Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel.

 13. Historie

  De Stichting Leergeld Nederland is sinds 1998 actief in Nederland. Bij de overkoepelende landelijke organisatie zijn (vanaf medio 2014) ruim 70 regionale/lokale Stichtingen Leergeld aangesloten. Dit betekent voor Nederland een dekkingsgraad van ongeveer 75%. De Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen is opgericht op 17 mei 2006 en is aangesloten bij de landelijke organisatie Stichting Leergeld Nederland. Hierdoor sluit onze stichting zich aan bij de uitgangspunten, de werkwijze en de kwaliteitsstandaard van Leergeld Nederland. Bij de oprichting in 2006 luidde de officiële naam Leergeld Veldhoven e.o. in 2009, toen de activiteiten inmiddels al waren uitgebreid naar de drie kempen gemeenten (Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden), is gekozen voor de werknaam Leergeld Veldhoven & De Kempen. Per 1 januari 2018 behoort ook de gemeente Bergeijk tot het werkgebied.

 14. Uitvoering

  De taken van de Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen zijn:

  het ontvangen van de aanvragen voor ondersteuning, en beoordelen en afwikkelen van deze aanvragen.

  Het werk is verdeeld over drie functies: de coördinator, de intermediair en de administratiemedewerker.

  • De coördinator stuurt de werkzaamheden aan in zijn/haar werkgebied en beslist binnen de richtlijnen over de aanvragen.

  Er zijn twee teams van coördinatoren actief, een in Veldhoven en één in De Kempen

  • De intermediair bezoekt de gezinnen, die een aanvraag hebben ingestuurd. Hij/zij adviseert over de afhandeling van de aanvragen op basis van zijn/haar bevindingen. In het hele werkgebied zijn acht intermediairs werkzaam.

  • De administratiemedewerkers verzorgen de dossiers en de correspondentie

  De Stichting Leergeld Veldhoven & de Kempen is, samen met 100 andere stichtingen, aangesloten bij de landelijke vereniging Leergeld Nederland. De vereniging heeft twee taken: het vertegenwoordigen van Leergeld op nationaal niveau en het ondersteunen van de lokale stichtingen in het land.